SSC系列盐机

适用于住宅及半商用泳池

SSC系列盐机

适用于住宅及半商用泳池

适用于泳池类型的不同尺寸

 盐氯电解机是一种通过电解盐水产生氯气对泳池进行消毒的装置。电解过程:盐水溶液通过电解槽中的弱电荷,电解槽将水中的氯化钠(食盐)转化为氯气。氯气溶于水再转化成次氯酸钠(液氮)。

优点

安全环保                                                                                                    放松:您的泳池可以自动地进行消毒
安全:减少了氯气的储存和接触
健康和舒适:盐水不会刺激眼睛和皮肤

Scroll to Top
Scroll to Top